parker chomerics 代理商 50-10-0584-0029,50-02-1030-0000,美国古美丽代理1

 

Chomerics(固美丽) Parker 代理商 

PARKER环氧导电胶    50-01-1075-000-55  5EA

PARKER环氧导电胶    50-02-1038-000-55  5EA

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-000-55  5EA  

PARKER环氧导电胶    50-03-0584-0029 10g

PARKER环氧导电胶    50-02-0584-0029 2.5g

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-0000 113g

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-0000 113g

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-0000 113g

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-0000 113g

PARKER环氧导电胶    50

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-000-55  5EA  

PARKER环氧导电胶    50-03-0584-0029 10g

PARKER环氧导电胶    50-02-0584-0029 2.5g

 

PARKER硅脂导电胶    50-02-1030-0000 113g

 

 

PARKER环氧导电胶    50-10-0584-0029  1g  

 

PARKER硅脂导电胶    51-02-4669-0000 113g

PARKER环氧导电胶    51-02-4669-0000 CHO-BOND4669

PARKER环氧导电胶    SP-029

PARKER环氧导电胶    SP-017

 

CHOMERICS硅脂导电胶 50-02-1030-000-55  5EA  

 

CHOMERICS环氧导电胶 50-03-0584-0029 10g

CHOMERICS环氧导电胶 50-02-0584-0029 2.5g

 

CHOMERICS环氧导电胶 50-10-0584-0029  1g    

 

CHOMERICS硅脂导电胶 51-02-4669-0000 113g

CHOMERICS环氧导电胶 51-02-4669-0000 CHO-BOND4669

CHOMERICS环氧导电胶 SP-029

CHOMERICS环氧导电胶 SP-017

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    50-02-1030-000-55  5EA  

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    50-03-0584-0029 10g 环氧银

导电胶  CHOMERICS     PARKER    50-02-0584-0029 2.5g 环氧银

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    50-02-1030-0000 113g 硅酮银铜

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    50-10-0584-0029  1g  环氧银

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    51-02-4669-0000 113g 银铜密封胶

 

导电胶  CHOMERICS     PARKER    51-02-4669-0000 CHO-BOND4669 银铜填缝剂

导电漆  CHOMERICS     PARKER    SP-029 银包铜

导电漆  CHOMERICS     PARKER    SP-017 银包铜

用于微电子器件封装的环氧导电胶 CHO-BOND 700,CHO-BOND SV712,CHO-BOND SV713 50-00-SV712-0000,50-01-SV712-0000,50-04-SV712-0000,50-17-SV712-0000,50-38-SV712-0000,50-00-SV713-0000,50-01-SV713-0000 通用环氧导电胶 CHO-BOND 500,CHO-BOND 300 50-10-0584-0029,50-02-0584-0029,50-03-0584-0029,50-01-0584-0029,50-00-0584-0029,50-10-0584-0208,50-00-0584-0029,50-01-0592-0000,50-00-0592-0000,50-01-0360-0020,50-01-0360-0208,50-00-0360-0208 双成分硅脂导电胶 CHO-BOND 1029 50-01-1029-0000,50-00-1029-0000,50-01-1085-0000 单成分硅脂导电胶 CHO-BOND 1030,CHO-BOND 1035 50-01-1030-0000,50-02-1030-0000,50-01-1035-0000,50-00-1035-0000,50-01-1075-0000,50-02-1075-0000,50-01-1086-0000 刚性环氧树脂填充剂 50-01-0360-0020,50-01-0360-0208,50-00-0360-0208 硅酮和柔性聚异乙烯CHO-BOND 1035, 50-01-1035-0000, CHO-BOND 1035, 50-00-1035-0000, CHO-BOND 1038, 50-01-1038-0000, CHO-BOND 1038, 50-00-1038-0000, CHO-BOND 1075, 50-01-1075-0000, CHO-BOND 1075, 50-00-1075-0000, CHO-BOND 4660, 50-05-4660-0000, CHO-BOND 4660, 50-02-4660-0000, CHO-BOND 4669, 50-05-4669-0000, CHO-BOND 4669, 50-02-4669-0000 环氧树脂涂料CHO-BOND 596,50-01-0596-0000,CHO-BOND 596,50-00-0596-0000,CHO-BOND 610,50-03-0610-0000 聚氨酯脂涂料 CHO-SHIELD 4076 52-03-4076-050A 聚丙乙烯涂料 CHO-SHIELD 2052 52-02-2052-0000 , CHO-SHIELD 2052 52-03-2052-0000 , CHO-SHIELD 2052 52-05-2052-0000 , CHO-SHIELD 2054 52-03-2054-0000 , CHO-SHIELD 2054 52-05-2054-0000 , CHO-SHIELD 2056 52-03-2056-0000 , CHO-SHIELD 2056 52-05-2056-0000 , CHO-SHIELD 4900 52-01-4900-0000 , CHO-SHIELD 4900 52-02-4900-0000 , CHO-SHIELD 4900 52-03-4900-0000 , CHO-SHIELD 4914 52-03-4914-0000 , CHO-SHIELD 4916 52-03-4916-0000 防腐的尿烷导电法兰涂料CHO-SHIELD 2001 52-00-2001-0000,CHO-SHIELD 2001 52-01-2001-0000 , CHO-SHIELD 2001 52-04-2001-0000 , CHO-SHIELD 2002 52-00-2002-0000 , CHO-SHIELD 2002 52-01-2002-0000 , CHO-SHIELD 2002 52-04-2002-0000 , CHO-SHIELD 2003 52-00-2003-0000 , CHO-SHIELD 2003 52-01-2003-0000 , CHO-SHIELD 2003 52-04-2003-0000 , CHO-SHIELD 1091 52-00-1091-0000 CHO-FLEX柔性涂料和油墨 CHO-FLEX 601 52-01-0601-0000,CHO-FLEX 4430 52-01-4430-0000 可涂布热凝胶65-00-T6XX-0010 ,10CC样品 65-00-T6XX-0030 ,30CC芯料 65-00-T6XX-0180 ,180CC芯料 65-00-T6XX-0300 ,300CC芯料 69-11-24419-T630 ,25kg套件 69-11-25177-T630 ,1加仑桶 (5kg) 硅橡胶导热填充剂65-00-1641-0000, 65-01-1641-0000 , 65-00-1642-0000 , 65-00-T642-0035 , 65-00-T642-0250 , 65-00-T644-0045 , 65-00-T644-0200 , 65-00-T646-0045 , 65-00-T646-0200 , 65-00-T647-0045 , 65-00-T647-0200 导热脂/导热胶 导电橡胶板40-10-1020-1350 , 40-10-1020-1350 ,40-10-1015-1350 ,40-10-1520-1350,10-04-1687-1350 
导电胶 CHOMERICS PARKER 50-01-1075-000-55 5EA 

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1038-000-55 5EA

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1030-000-55 5EA

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-03-0584-0029 10g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-0584-0029 2.5g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1030-0000 113g 硅酮 银铜

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1030-0000 113g 硅酮 银铜

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1030-0000 113g 硅酮 银铜

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-02-1030-0000 113g 硅酮 银铜

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-10-0584-0029 1g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-10-0584-0029 1g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-10-0584-0029 1g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 50-10-0584-0029 1g 环氧 银

导电胶 CHOMERICS PARKER 51-02-4669-0000 113g 银铜密封胶

导电胶 CHOMERICS PARKER 51-02-4669-0000 CHO-BOND4669 银铜填缝剂

导电漆 CHOMERICS PARKER SP-029 银包铜

导电漆 CHOMERICS PARKER SP-017 银包铜

65-00-T630G-0300 300 CC CARTRIDGE T630G

65-00-T630G-0360 360 CC CARTRIDGE USE 180/300CC

65-00-T635-0010 10 CC T635 SYRINGE

65-00-T635-0030 30 CC CARTRIDGE

65-00-T635-0180 180 CC CARTRIDGE

65-00-T635-0300 300 CC CARTRIDGE

65-00-T635-0360 360 CC CARTRIDGE USE 180/300CC

65-00-T636-0010 10 CC SYRINGE

65-00-T636-0030 30 CC CARTRIDGE

65-00-T636-0180 180 CC CARTRIDGE

65-00-T636-0300 300 CC CARTRIDGE

65-00-T642-0035 T642 35 CC KITS

65-00-T642-0177 T642 177 CC KIT

65-00-T642-0250 T642 250 CC KITS

65-00-T644-0045 T644 45 CC KIT

65-00-T644-0200 T644 200 CC KIT

65-00-T644G-0045 T644G 45 CC KIT W/GLASS BEADS

65-00-T646-0045 T646 45CC KIT

65-00-T646-0200 T646 200 CC KIT

65-00-T650-0015 15 CC SYRINGE T650

65-00-T650-0030 30 CC SYRINGE T650

65-00-T650-3790 3790 CC T650, 1 GALLON PAIL

65-00-T660-0015 15 CC SYRINGE T660

65-00-T660-0030 30 CC SYRINGE T660

65-00-T660-3790 3790 CC T660, 1 GALLON PAIL

65-00-T670-0300 300 CC SYRINGE T670

65-00-T670-3790 3790 CC T670, 1 GALLON PAIL

65-01-1641-0000 SEALANT/ADHESIVE, 12 OZ CART.

65-01-1641-0000 NP SEALANT/ADHESIVE,12OZ/NO PRIMR

66-05-1200-1646 12.00" ROLL 50 LF

66-10-0100-T710 1.00" ROLL, 100LF

66-10-0200-T441-18 .018" X 2.00" X 100LF W/PSA

66-10-0800-1674 8.00" ROLL 100 LF

66-10-1000-T710 10.00" ROLL, 100 FT

66-10-1100-T441-08 11.00" ROLL X .008" 100 LF

66-10-1100-T441-13 11.00" X .013" ROLL  100 LF

66-10-1100-T441-18 11"X100', .018" T441 W/ PSA

66-10-1100-T609 11" ROLL X 100 LF W/PSA

66-10-1200-1646 12.00" ROLL 100 LF

66-10-1200-1680 12.00" ROLL, 100 LF

66-10-1200-T444 12.00" ROLL 100LF

66-10-1600-1674 16.00" ROLL 100 LF

66-10-2000-T710 20" ROLL X 100 LF

用于微电子器件封装的环氧导电胶 CHO-BOND 700,CHO-BOND SV712,CHO-BOND SV71350-00-SV712-0000,50-01-SV712-0000,50-04-SV712-0000,50-17-SV712-0000,50-38-SV712-0000,50-00-SV713-0000,50-01-SV713-0000通用环氧导电胶 CHO-BOND 500,CHO-BOND 30050-10-0584-0029,50-02-0584-0029,50-03-0584-0029,50-01-0584-0029,50-00-0584-0029,50-10-0584-0208,50-00-0584-0029,50-01-0592-0000,50-00-0592-0000,50-01-0360-0020,50-01-0360-0208,50-00-0360-0208双成分硅脂导电胶 CHO-BOND 102950-01-1029-0000,50-00-1029-0000,50-01-1085-0000 单成分硅脂导电胶 CHO-BOND1030,CHO-BOND 103550-01-1030-0000,50-02-1030-0000,50-01-1035-0000,50-00-1035-0000,50-01-1075-0000,50-02-1075-0000,50-01-1086-0000刚性环氧树脂填充剂 50-01-0360-0020,50-01-0360-0208,50-00-0360-0208硅酮和柔性聚异乙烯CHO-BOND 1035, 50-01-1035-0000, CHO-BOND 1035,50-00-1035-0000, CHO-BOND 1038, 50-01-1038-0000, CHO-BOND 1038,50-00-1038-0000, CHO-BOND 1075, 50-01-1075-0000, CHO-BOND 1075,50-00-1075-0000, CHO-BOND 4660, 50-05-4660-0000, CHO-BOND 4660,50-02-4660-0000, CHO-BOND 4669, 50-05-4669-0000, CHO-BOND 4669,50-02-4669-0000 环氧树脂涂料CHO-BOND 596,50-01-0596-0000,CHO-BOND596,50-00-0596-0000,CHO-BOND 610,50-03-0610-0000 聚氨酯脂涂料 CHO-SHIELD4076 52-03-4076-050A 聚丙乙烯涂料 CHO-SHIELD 2052 52-02-2052-0000 ,CHO-SHIELD 2052 52-03-2052-0000 , CHO-SHIELD 2052 52-05-2052-0000 ,CHO-SHIELD 2054 52-03-2054-0000 , CHO-SHIELD 2054 52-05-2054-0000 ,CHO-SHIELD 2056 52-03-2056-0000 , CHO-SHIELD 2056 52-05-2056-0000 ,CHO-SHIELD 4900 52-01-4900-0000 , CHO-SHIELD 4900 52-02-4900-0000 ,CHO-SHIELD 4900 52-03-4900-0000 , CHO-SHIELD 4914 52-03-4914-0000 ,CHO-SHIELD 4916 52-03-4916-0000 防腐的尿烷导电法兰涂料CHO-SHIELD 200152-00-2001-0000,CHO-SHIELD 2001 52-01-2001-0000 , CHO-SHIELD 200152-04-2001-0000 , CHO-SHIELD 2002 52-00-2002-0000 , CHO-SHIELD 200252-01-2002-0000 , CHO-SHIELD 2002 52-04-2002-0000 , CHO-SHIELD 200352-00-2003-0000 , CHO-SHIELD 2003 52-01-2003-0000 , CHO-SHIELD 200352-04-2003-0000 , CHO-SHIELD 1091 52-00-1091-0000 CHO-FLEX柔性涂料和油墨CHO-FLEX 601 52-01-0601-0000,CHO-FLEX 4430 52-01-4430-0000可涂布热凝胶65-00-T6XX-0010 ,10CC样品 65-00-T6XX-0030 ,30CC芯料65-00-T6XX-0180 ,180CC芯料 65-00-T6XX-0300 ,300CC芯料 69-11-24419-T630,25kg套件 69-11-25177-T630 ,1加仑桶 (5kg) 硅橡胶导热填充剂65-00-1641-0000,65-01-1641-0000 , 65-00-1642-0000 , 65-00-T642-0035 ,65-00-T642-0250 , 65-00-T644-0045 , 65-00-T644-0200 ,65-00-T646-0045 , 65-00-T646-0200 , 65-00-T647-0045 ,65-00-T647-0200 导热脂/导热胶 导电橡胶板40-10-1020-1350 , 40-10-1020-1350,40-10-1015-1350 ,40-10-1520-1350,FLOW相变材料(1)T725T443T310应用于微处理器,存储模块和高速缓冲存储器型片,功率半导体器件,IGBT组件和其他功率模块等(2)T710,T443,T735,T412小热阻变相界面垫 TTACH热传导胶带(1)T410,T411用于黏结散热片到BGA和其他塑料封装器件上的热传导胶带(2)T401,T405,T412用于黏结散热片到陶瓷或金属封装器件上的热传导胶带(3)T413,T414用于黏结散热片到线路板上的热传导胶带 -THERM弹性绝缘材料 (1)T500高效热传导弹性绝缘材料(2)1671,1674,1678,T609热传导弹性绝缘材料 (3)T444热传导,无硅铜绝缘材料(4)T1680用于表面安装的热传导绝缘材料 (5)T441工业等级的热量面材料 -A-GAP导热垫(1)V-THERM高效导热弹性材料 (2)174,274,574(A,F,T)界面材料,整合性好的热传导间隙填料-A-FORM导热胶 (1)THERM-A-FORM热传导复合剂 (2)1641,1642热传导硅铜复合剂(3)T642,T644,T646就地成型热界面复合剂和密封剂 F.T-WING,C-WING散热器 (1)T-WING柔性散热器(2)C-WING散热器 品名:透光导电丝网(su-4x-13530 1450mm(1350MM))品名:透光导电丝网(Su-4G-13227 1450mm (1350mm)) 品名:导电橡胶条(10-04-1687-1350)品名:导电橡胶条(10-04-1720-1350) 品名:导电橡胶条(10-04-2463-1350)品名:导电橡胶条(10-04-2561-1285 (89-50020)) 品名:导电橡胶条(10-04-2657-1285)品名:导电橡胶条(10-04-2657-1350) 品名:导电橡胶条(10-04-3509-1285)品名:导电橡胶条(10-05-6419-1273) 品名:导电橡胶条(10-05-1362-1215)品名:导电橡胶条(10-04-2999-1273) 品名:导电橡胶条(10-04-2463-S6305)品名:导电橡胶板(40-10-1020-1215) 品名:导电橡胶板(40-10-1020-1285)品名:导电橡胶板(40-10-1005-1350) 品名:导电橡胶板(40-20-1005-1350)品名:导电橡胶板(40-20-1020-1285) 品名:导电橡胶板(40-20-1010-1285)品名:导电橡胶板(40-10-1020-1350) 品名:导电橡胶板(40-20-1020-S6305)品名:导电橡胶板(40-51-1010-1215) 品名:导热材料(62-04-0909-G574 (1.02mm))品名:导热材料(69-11-20698-G580 (0.51mm)) 品名:导热材料(62-04-0909-A274(1.02mm)) 品名:导热材料(69-12-20672-A274 (2.54mm))品名:导热材料(62-04-0909-F574(1.02mm)) 品名:导热材料(69-11-20684-F574 (1.02mm))品名:导热材料(62-04-0909-T274(1.02mm)) 品名:导热材料(62-07-0909-A574 (1.78mm))品名:导热材料(62-07-0909-T274(1.78mm)) 品名:导热材料(62-10-0909-T274(2.54mm))品名:导热材料(64-40-1600-1674) 品名:导热材料(69-11-20035-T500 1X16)品名:导热材料(69-11-20035-T500 1X17) 品名:导热材料(69-11-20035-T500 21X17)品名:导热材料(69-12-20672-A574 (2.54mm)) 品名:导热材料(62-10-0909-A574(2.54mm)) 品名:导热材料(62-20-0909-A274 (5.08MM))品名:导热材料(69-12-20675-T274 (3.30mm)) 品名:导热材料(60-12-20269-TW10)品名:导热材料(62-04-0808-T274(1.02mm)) 品名:导热材料(62-04-0909-A574(1.02mm))品名:导热材料(62-04-0909-T574(1.02mm,可替代T174)) 品名:金属丝网衬垫(01-0401-0328)品名:金属丝网衬垫(01-0404-0627 (21-43902)) 品名:METALASTIC板料(04-0202)品名:金属丝网衬垫(01-0401-1848) 品名:金属丝网衬垫(01-0404-0541)品名:导电胶(50-02-1030-0000-55E) 品名:导电胶(50-10-0584-0029)品名:导热胶(65-00-T660-0003) 品名:可涂布热凝胶(65-00-T630-30CC)品名:屏蔽胶带(CCH-36-101-0050-AP) 品名:屏蔽胶带(CFT-36-101-0100)品名:屏蔽胶带(CFT-36-101-0200) 品名:导电泡棉(82-122-74013-09600)品名:导电泡棉(82-122-74095-09600) 品名:导电泡棉(82-122-74095-00812)品名:导电泡棉(82-122-74020-09600)品名:导电泡棉(SS4850-12-0610-0500(需裁4850-L6178 9.5*5 品名:导电泡棉(SS4850-L61789.5mm(Dia.)*5mm(H)) 品名:导电泡棉(4002-017-0210-5080 (20inch/pc,508*20.95 品名:复合衬料(07-0701-6003-77(CHO-NW-251503-PG77) 大)品名:密封圈(20-02-6530-1212) 品名:导电胶转移带(03-00000)品名:扁平实体电缆芯(83-10-M12834-1000) 品名:套管珠(83-10-M246-1000)品名:透光导电聚脂膜(70-00117) 品名:导热材料(thermoflow T725 25*25MM)品名:导热材料(thermoflow T405R 30*30MM) 品名:导热材料(thermoflow T405R 35*35MM)品名:导热垫(0.75*11*11MM) 品名:导热垫(0.5*14*20MM) 品名:导热垫(2*8*25MM)品名:导热垫(15*15*2.54MM) 品名:导电弹性体模切件(JL59-54JZY 19-11-57.5*57.5-1350/品名:导电弹性体模切件(JL60-25ZY 19-11-44.5*44.5-1350/0 品名:导电弹性体模切件(TY32-12ZY19-11-40.5*40.5-1350/0 品名:铍铜簧片(92-070(97-540) 406MM)品名:铍铜簧片(92-054(97-645-02)406MM) 品名:聚氨酯导电密封条(NW-128501000(25.4*1.5*390MM)) 品名:导电泡棉(82-122-74095-00882 IMAA68358AAL-EFA (224品名:导电泡棉(NW03101000(3*10*1000mm)) 品名:导电泡棉(NW07941000(7*9.4*1000mm))品名:导电泡棉(NW01100200(1*100*200mm)) 品名:吸波材料(FCTW-26(SAT-8MM))品名:导电泡棉(128-A0004-1(9.65*6.35*325.36MM))品名:导电泡棉(128-A0004-2(9.65*6.35*76.2MM))品名:导电泡棉(128-A0004-3(9.65*6.35*7.11MM))品名:导电泡棉(128-A0004-4(9.65*6.35*65.53MM))品名:导电泡棉(128-A0004-5(9.65*6.35*55.88MM))品名:导电泡棉(128-A0004-6(9.65*6.35*177.8MM))品名:导电泡棉(128-A0004-7(9.65*6.35*228.6MM))品名:导电泡棉(128-A0004-8(9.65*6.35*149.86MM))品名:导电泡棉(128-A0004-9(9.65*6.35*24.13MM))品名:导电泡棉(128-A0004-10(9.65*6.35*149.86MM))品名:导电泡棉(128-A0004-11(9.65*6.35*24.13MM)) 品名:导电漆(SP-017 4.08KG)品名:平板型海绵吸波材料(NWAT-2.5GHz-5MM(500*400*5mm+P品名:铝制通风板(101.6*101.6*12.7D3.2(表面导电氧化,无 品名:编织丝网带(Monel,25.4MM*16.5M)品名:编织丝网带(NW-FE-0254-1650 (05-0860-0432-01,Ferre品名:平板型海绵吸波材料(NW-0080-5050 (500*500*8MM))品名:橡胶吸波材料(NWRAT-1853-2.4G(YRAT-2.4GHz 185*185*